Mogome Mirino Per farti trovare

dêr't er in soad fan opstuts

related results about 50.

William Barnes en syn Fryske foarfaars

William Barnes en syn Fryske foarfaars Jonathan Roper ... In soad fan syn poëzy is skreaun yn ... by ‘Dikelje’, dêr’t er sydlings fan seit Ang. Dorset ...
http://www.academia.edu/7662412/William_Barnes_en_syn_Fryske_foarfaars

Fryslân DOK: It Seaddehûs (diel 1) - …

13/10/2013 · Fryslân DOK: It Seaddehûs (diel ... It brocht him oant djip yn de oerlânskippen fan Yslân en Skotlân dêr't noch in soad ... En op Yslân leart er ...
https://www.youtube.com/watch?v=1mcx8rr2TRs

Tryater Tryater • Wereldburgers van de …

Yn goed oerlis mei de organisaasje fan Oerol is besletten de foarstelling spyljen te bliuwen op de plak dêr’t er sa moai is: ... it is in nije wrâld foar in soad ...
https://tryater.frl/show/wereldburgers-van-de-voorstreek

‘Man mei in soad gesichten’ | It Nijs

De 44-jier âlde Arnold den H. út De Haach, de dierebeul dy’t tajoech fiif katten deaslein te hawwen nei’t er harren earst fia Marktplaats bemachtige hie, stiet ...
https://www.itnijs.frl/2013/07/dierebeul-man-mei-in-soad-gesichten

W.H. Auden - Wikipedy

Auden waard grutbrocht yn Birmingham en studearre oan Gresham's School en de Universiteit fan Oxford, dêr't er him ... mar yn de tritiger jierren krige er in soad ...
https://fy.m.wikipedia.org/wiki/W.H._Auden

Eineksamenkandidaten Frysk: in soad of …

In soad of in bytsje, freget ItNijs, by 1,76 persint fan de skoalbern dy’t eksamen Frysk docht yn in provinsje dêr’t mear as 350.000 minsken it Frysk as ...
https://www.itnijs.frl/2018/05/eineksamenkandidaten-frysk-in-soad...

James Joyce - Wikipedy

... dêr't er it katolisisme ôfswarre. In soad fan syn wurk is fertolke ... in mylpeal yn de skiednis fan de literatuer, dêr't er syn stream of consciousness ...
https://fy.wikipedia.org/wiki/James_Joyce

Gurbe Douwstra - cliffs of moher - …

11/07/2012 · Gurbe Douwstra - Cliffs of Moher 't Wie in ... dêr't in liet klinkt út elk ... Yn dat iiskâlde wetter wie 't dat er stoar Foar it each fan syn ...
https://www.youtube.com/watch?v=A7LW-3VqWcU

BDe odd er - cms.fnp.frl

tasichthâlders, in soad fan har, faalden op’ e meast ... noch be ©er út foar ús ôfdieling dêr’t Sake van der Meer op nr. 1 as listlûker keazen is en dêrby ek
http://cms.fnp.frl/cms/bijlagen_fnpachtkarspelen/De_Bodder_FNP_dec__141.pdf

William Blake - Wikipedy

Hy hie fisioenen, dêr't er him yn syn letter libben troch late litte soe. ... De drege mystike gedichten fan Blake wurde net in soad lêzen.
https://fy.m.wikipedia.org/wiki/William_Blake