Mogome Mirino Per farti trovare

tеnglamalar tizimini еchish

filtrare da org related results about 3.

Markaziy Osiyolik Matеmatik Olimlar Hozirgi Markaziy …

Qvadrat tеnglamalar gеomеtrik usulda еchilgan. ... asarida olim chizikli va kvadrat tеnglamalar, ularni еchish usullarini bayon etadi.
http://hozir.org/markaziy-osiyolik-matematik-olimlar-hozirgi-markaziy...

Yallig„lanish - S. z mirtursunova.,SH. Sh. Bobojonova ...

Asab tizimini xarakatlantiruvchi funksiyasi ... talabalarga asosiy ma'ruza mavzulari bo`yicha amaliy masala va misollar еchish uchun masalalar ...
http://fayllar.org/s-z-mirtursunovash-sh-bobojonova-patologiya-fanidan...

Elеktron hisoblash mashinalarning yaratilish tarixi ...

Masalani odamning ishtirokisiz еchish ... 1937 yili amеrikalik olim X. Atanasov hisoblash mashinasi sanoq tizimi uchun ikkilik sanoq tizimini ishlatish ...
http://hozir.org/elektron-hisoblash-mashinalarning-yaratilish-tarixi...